Въпроси и отговори

05 май 2017

Относно попълването на ЕЕДОП вече сте пояснили, че част I се попълва от Възложителя. 
Съответно икономическия оператор попълва част II и част III. Как се очаква да бъдат попълнени част IV и V от физически лица или обединение, приложило Споразумение в свободен текст? Може ли да се попълни само част АЛФА от част IV, след като конкурса е анонимен и отворен за физически лица с изпълненото условие поне един член на екипа да има действаща пълна проектантска правоспособност в България? Необходимо ли е попълване на част V?
Икономическият оператор (участникът в конкурса) следва да попълни необходимите текстове във всички части на ЕЕДОП, приложими към конкурса съгласно изискванията на Възложителя. В случай че участник е обединение/консорциум от физически или юридически лица, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, ЕЕДОП следва да се попълни от всеки от членовете на обединението. Допълнителна информация и указания за попълване на ЕЕДОП може да бъде намерена в „Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки“, публикувано на интернет-страницата на Агенцията по обществени поръчки (aop.bg).
Кота +0.00 от файла Building.DWG еднаква ли е за всичките сгради и на каква абсолютна кота отговаря?
В приложеното към конкурсната документация геодезическо заснемане (файл: SitePlan.dwg) са посочени абсолютните коти на характерни точки от сградите – коти корниз и коти било. Въз основа на посочените височини в архитектурното заснемане (файл: Building.dwg) чрез аритметични действия следва да бъдат определени нивата цокъл на съществуващите сгради.
Oчертанията на парцела и в двата DWG файла са hatch. Границите на парцела съвпадат ли с външния контур на hatch-a?
Външният контур на червения щрих, обозначаващ конкурсната зона и обхвата на подземното застрояване, съвпада с границите на УПИ IХ-за спорт и атракции, кв. 1, м. „Южен парк - II част“ по плана на гр. София.
Съгласно заданието за проектиране на приземно ниво в границите на имота трябва да се предвиди открит паркинг за автомобили на служители и за хора с увреждания. Уточнено е, че паркоместата за автомобили на хора с увреждания, трябва да бъдат 5 на брой. В това число включват ли вече споменатите паркоместа за автомобили на служители или техният брой е по преценка на проектанта?
Възложителят не изисква обособяване на определен брой паркоместа за служебни автомобили. В откритото пространство в конкурсната зона участниците следва да предвидят място за временен престой и паркиране на служебни автомобили, извършващи зареждане и изнасяне на отпадъци по начина, определен в т. 4.1, стр. 44 от заданието за проектиране. Броят на тези служебни автомобили не следва да се включва в броя на местата за паркиране, определени за хора с увреждания.
На въпрос от 13 април 2017г.: „Отговорете, моля, дали новопредвидено ниво на кота +0,90 в сграда 2 ще се включи в РЗП?“, отговорът е, че определянето на разгънатата застроена площ се извършва на основание на дефинициите в § 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията. В последващ въпрос от 29 април 2017г. се посочва, че по смисъла на тези дефиниции и съгласно приложеното заснемане Сграда 2 „по същество не е подземно застрояване, тъй като притежава надземен етаж спрямо прилежащия терен на южната ограждаща стена“. В отговор на този въпрос е уточнено, че „Преценка по отношение на съответствието й (на Сграда 2) с изискванията за подземно застрояване в конкурсните проекти ще се прави само при промяна на прилежащия на сградата терен от югоизток, североизток или северозапад.“ Моля за уточнение на следното – При промяна на нивото на пода в Сграда 2, но при запазване на съществуващия таван на сградата и без промяна на прилежащия на сградата терен от югоизток, североизток или северозапад, продължава ли сградата да се определя като подземна, както е посочено в заданието за проектиране, или е необходима гореспомената преценка по отношение на съответствието на сградата с изискванията за подземно застрояване? Площта на това ниво следва ли да бъде включена в показателите за застроена площ и плътност на застрояване в имота?
В заданието за проектиране сграда 2 е определена като подземна и в отговора от 29.04.2017 г. на зададен от участник въпрос е направено подробно разяснение в тази насока. Съгласно § 5, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията площта на подземните нива не се включва в разгънатата застроена площ на сградата, респ. при изчисляването на плътността и интензивността на застрояване (§5, т. 17 и т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията).
Допустимо ли е характерното изображение от проекта, което съгласно конкурсната документация трябва да бъде приложено като отделен файл в дигиталния носител, да бъде включено и в едно от таблата на хартиен носител като част от визуализациите и илюстративните материали по преценка участниците?
Възложителят няма специфични изисквания (освен посочените в заданието за проектиране технически характеристики) за характерното изображение от проекта, което ще бъде ползвано след приключването на журирането за илюстрация на проекта на съответния участник. Всеки участник може да подбере по своя преценка такова изображение, което представлява част от конкурсните табла или да изготви друго илюстративно изображение.
Каква е котата на средното ниво на прилежащия терен около имота?
Приложеното към конкурсната документация геодезическо заснемане (файл: SitePlan.dwg) съдържа хоризонтали и информация за теренните коти на достатъчен брой точки от съществуващия терен. Котата на средното ниво на прилежащия терен се определя по правилата на § 5, т. 52 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Възможно ли е предаването на четирите табла А1 и описателния текст да е в тубус, поставен в общата непрозрачна опаковка, с цел избягване на повреда на таблата при процеса на доставяне?
Възложителят не е поставил специални изисквания за начина на предаване на конкурсните проекти, освен общите изисквания на закона. С оглед оптимално провеждане на журирането препоръчително е таблата да бъдат с твърда основа.
Прогнозната проектна стойност, която трябва да бъде упомената в описателния текст, представлява само крайната проектна стойност, или е необходимо описването на проектната стойност за отделните пера (строително-монтажни работи, довършителни работи, обзавеждане, оборудване)?
Възложителят не поставя специални изисквания за начина на изчисляване и представяне на стойността на строежа. В частта от конкурсния проект „Описание“ следва да се посочи крайната стойност, включваща всички строително-монтажни работи, довършителни работи, обзавеждане и оборудване, съгласно проектното предложение на участника.
В 3-метровата ивица, в която не се допуска строителство, допустими ли са перголи, навеси, колони, оградни стени, подпорни стени, амфитеатрални седалки от бетон или друг материал, елементи на ландшафтния дизайн?
При разполагането в конкурсната зона на сгради (основно и допълващо застрояване), второстепенни постройки, градински и паркови елементи, съоръжения на техническата инфраструктура и др. следва да се спазват общите изисквания на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по неговото прилагане.
Каква е точната височина на котата, която е приета за кота 0,00 в предоставените чертежи? При прецизно направени разрези разлики от около 30 см се констатират в рамките на двора. Може ли той да се приеме за равен или съществува наклон?
В приложеното към конкурсната документация геодезическо заснемане (файл: SitePlan.dwg) са посочени абсолютните коти на характерни точки от сградите – коти корниз и коти било. Въз основа на посочените височини в архитектурното заснемане (файл: Building.dwg) чрез аритметични действия следва да бъдат определени нивата цокъл на съществуващите сгради. Приложеното към конкурсната документация геодезическо заснемане (файл: SitePlan.dwg) съдържа хоризонтали и информация за теренните коти на достатъчен брой точки от съществуващия терен.
При несъществуващо (или непредоставено) изследване на термичните параметри на сградата, как би следвало да се направи реалистична финансова оценка на необходимостта и вида изолация, която би следвало да се реализира?
В частта от конкурсния проект „Описание“ следва да се посочи крайната стойност, включваща всички строително-монтажни работи, довършителни работи, обзавеждане и оборудване, съгласно проектното предложение на участника, съобразено с действащата нормативна уредба.
Имайки предвид, че сградата е била с промишлено предназначение има ли данни дали почвите на територията на терена са замърсени? И дали има някакво замърсяване на територията на терена? При изискване за съответствие с Европейската регламентация за строителство защо не са предоставени анализи за евентуално наличие на азбест и олово (стандартна процедура при европейски проекти) и как би следвало те да бъдат финансово предвидени без никакви данни? Или остава да приемем че евентуалните разходи са извън обявения бюджет?
Възложителят не разполага с данни за замърсяване на терена, предмет на конкурса. В частта от конкурсния проект „Описание“ следва да се посочи крайната стойност, включваща всички строително-монтажни работи, довършителни работи, обзавеждане и оборудване, съгласно проектното предложение на участника, съобразено с действащата нормативна уредба.
Не разполагаме нито с геотехническо проучване на терена, нито с план на фундаментите на сградата, нито на евентуалните съоръжения под сградата и терена. Как би могло в такъв случай да се предвиди финансово бъдещото строителство?
Възложителят е предоставил на участниците наличната информация за терена и сградите, предмет на конкурса. В частта от конкурсния проект „Описание“ следва да се посочи крайната стойност, включваща всички строително-монтажни работи, довършителни работи, обзавеждане и оборудване, съгласно проектното предложение на участника, съобразено с действащата нормативна уредба.
В много конкурси квадратурата зададена по задание е позволено да варира плюс/минус 5% до 10% според концепцията и/или (както е в случая) съществуващите архитектурни условия. Това естествено не е задължително да важи за всички помещения. Трябва ли квадратурата да бъде изпълнена на 100%?
В заданието за проектиране (стр. 46) е посочено, че светлите площи на функционалните единици са ориентировъчни. При разработването на проектното предложение следва стриктно да се спазят изискванията за плътност и интензивност на застрояване.
Задължително ли е свързването на зона събития и зона артисти да се осъществява чрез топла връзка?
В Схема 5. Функционална програма (стр. 38 от заданието за проектиране) непрекъсната линия означава задължителна връзка, а пунктираната - препоръчителна връзка. Функционална програма следва да се разглежда съвместно с изискванията на възложителя, поставени в текстовата част на раздел „Функционална програма“ от заданието за проектиране. Задължителната връзка може да бъде както непосредствена, така и през коридор, фоайе и т.н.
Конкурсът подходящ ли е за участие от един човек?
В конкурса могат да участват както отделни физически и юридически лица, така и техни обединения.
В Приложение А4. Конструктивно обследване, страница 6, по отношение на носещата конструкция на Сграда 2 е посочено, че „Колоните по височина на сградата са приети със сечения – 50/60 см.“, както и че покривните 2Т панели стъпват от едната страна по фасадата върху гредите, разположени по надлъжните оси, а от другата – върху „бетонова стена с ширина 40 см.“ В архитектурното заснемане на сградата, достъпно на страницата на конкурса, колоните в Сграда 2 са изчертани със сечения 40/40 см. и са отбелязани с надпис „монтажни колони 40/40“, а бетоновата стена, върху която стъпват панелите от другата страна, е изчертана с дебелина 45 см., както в план, така и в разрез 4. Моля за уточнение, кои от размерите следва да бъдат приети за коректни.
При разработването на конкурсните проекти участниците следва да се съобразят с предоставеното архитектурно заснемане (файл: Building.dwg). При изготвянето на работния проект спечелилият конкурса участник следва да провери на място размерите, посочени в архитектурното заснемане.
В приложение D2 участникът попълва ли нещо в част I? Дайте указания как се попълва.
Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя от ЕЕДОП съдържа информация относно поръчката и възложителя. Част І се попълва от възложителя. Икономическият оператор (участникът в конкурса) не следва да попълва допълнителна информация в Част І от ЕЕДОП.
Възможно ли е планът на приземния етаж да бъде заместен от мащабен аксонометричен план в съответното задължително направление?
В заданието за проектиране (стр. 54) е посочено, че Табло 1 следва да съдържа план на приземния етаж. С оглед равнопоставеност на участниците в конкурса следва изискванията на Възложителя относно оформлението на конкурсните проекти да бъдат спазени.
Не е предоставена от Възложителя необходимата информация за изчисляване на общата проектна стойност на проекта - например: канализация, шахти, външни връзки и подходи, откритото пространство, електроподаване на терена, електроснабдяване, водоснабдяване, дали има функциониращо такова или не ... и още много неща. Тези неща трябва ли и на каква основа да се включат в зададената стойност на проекта?
В частта от конкурсния проект „Описание“ следва да се посочи крайната стойност, включваща всички строително-монтажни работи, довършителни работи, обзавеждане и оборудване, съгласно проектното предложение на участника, съобразено с действащата нормативна уредба. Съоръженията, изграждани от експлоатационните дружества за тяхна сметка съгласно специалната нормативна уредба, не следва да бъдат включвани в общата стойност.
Външните връзки влизат ли в зададената стойност на проекта? 
В частта от конкурсния проект „Описание“ следва да се посочи крайната стойност, включваща всички строително-монтажни работи, довършителни работи, обзавеждане и оборудване, съгласно проектното предложение на участника, съобразено с действащата нормативна уредба. Съоръженията, изграждани от експлоатационните дружества за тяхна сметка съгласно специалната нормативна уредба, не следва да бъдат включвани в общата стойност.
Трансформирането на околното пространство, наемането на работна ръка за това влиза ли в зададената стойност на проекта?
В частта от конкурсния проект „Описание“ следва да се посочи крайната стойност, включваща всички строително-монтажни работи, довършителни работи, обзавеждане и оборудване, съгласно проектното предложение на участника, съобразено с действащата нормативна уредба.
Електроснабдяването, водоснабдяването влизат ли в зададената стойност на проекта?
В частта от конкурсния проект „Описание“ следва да се посочи крайната стойност, включваща всички строително-монтажни работи, довършителни работи, обзавеждане и оборудване, съгласно проектното предложение на участника, съобразено с действащата нормативна уредба. Съоръженията, изграждани от експлоатационните дружества за тяхна сметка съгласно специалната нормативна уредба, не следва да бъдат включвани в общата стойност.
На какво основание е определена цената 3 000 000 лева? 
Стойността от 3 млн. лева, включваща всички строително-монтажни работи, довършителни работи, обзавеждане и оборудване, е определена въз основа на разработките на независимите артистични организации (подробно описание е налично на стр. 15-16 от конкурсното задание).
Относно понятието "подземно застрояване", което очевидно търпи интерпретация и бе обект на много въпроси досега в настоящия конкурс, може ли да се каже че тъй като сграда 1б е считана като подземно застрояване, ако тя е пристроена и котата на пода на пристройката е на -1,50м, както и на самата сграда 1б, то площта на пристройката ще бъде считана като подземно застрояване?
Сграда 1б не представлява подземно застрояване съгласно § 5, т. 48 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията. Преценка по отношение на съответствието на новите обеми спрямо изискванията за подземно застрояване в конкурсните проекти ще се прави съгласно изискванията на § 5, т. 48 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

29 април 2017

Предвид изискването за двуезичност на всички надписи и текстове, възможно ли е да предоставите официалния английски превод на името на обекта "Топлоцентралата" с цел единност при използването му от всички участници?
Възложителят не поставя изискване за изписване по определен начин предмета на конкурса на английски език. Може да бъде ползван следният текст: “Open architectural competition for reconstruction of the former Heating Plant of the National Palace of Culture (“Toplocentralata”) into a Centre for contemporary art and culture”
Какви са изискванията за връзка между голямата и малката зала за изпълнения? Залите трябва ли да имат топла връзка задължително?
Съгласно Схема 5: Функционална програма (стр. 38 от заданието за проектиране) връзката между голямата зала за изпълнителски изкуства и камерната зала е задължителна. Тя може да бъде както непосредствена, така и през коридор, фоайе и т.н.
В съседните имоти има обявена програма, свързана с изкуство, култура и занаяти. Имате ли информация дали Столична Община има общ план за развитието на района като културен център и каква е ролята на Топлоцентралата в него? Имате ли информация за бъдещото застрояване? Има ли интерес от инвеститора на Топлоцентралата да се предвиди връзка към тези парцели и сгради?
Възложителят не разполага с информация за одобрени инвестиционни проекти или за инвестиционни намерения за съседните имоти. В заданието за проектиране (стр. 30) еднозначно е определена конкурсната зона, както и ограниченията по отношение на съседните имоти (стр. 49). УПИ VIII – "за полифункционална сграда – изкуство култура" от кв. 1, м. „Южен парк - II част“ по плана на гр. София (имот с идентификатор 68134.1004.186) е частна собственост и през него не се допуска предвиждане на преминаване. При разработване на концептуалното си решение участниците могат да предвиждат използване на съществуващата алейна мрежа в УПИ I – "за парк, езеро, открит театър, детски съоръжения с павилион „криви огледала”, рехабилитационен център за инвалиди и трафопост" от кв. 1, м. „Южен парк - II част“ по плана на гр. София (имот с идентификатор 68134.1004.182).
Изкуствените хълмове са върху парцели, предвидени за програма, различна от озеленяване. Имате ли информация дали се предвижда да бъдат запазени или, според скиците на съответните имоти, те ще бъдат премахнати? Има ли повече информация за терена около парцела - по-специално на Запад и Юг?
Възложителят не разполага с информация за одобрени инвестиционни проекти или за инвестиционни намерения за съседните имоти. В заданието за проектиране (стр. 30) еднозначно е определена конкурсната зона, както и ограниченията по отношение на съседните имоти (стр. 49).
Какъв е последният срок за задаване на въпроси?
Съгласно чл. 33 от Закона за обществените поръчки лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите, т.е. до 2 май 2017 г. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след този срок.
Каква е била функционалността на така наречената част “КУЛАТА” като част от топлоцентралата?
Няма категорични данни за функцията на структурата между сграда 1а и сграда 1b. Хипотезата е, че при построяването на сградата там е имало комин.
Моля, кажете дали мога да си напиша името на флашката, за да не объркат с другите.
Дигиталният носител (USB флаш драйв) не трябва да съдържа никакви обозначения за участника съгласно раздел 04. Оформление и изпращане (стр. 57) от заданието за проектиране.
Никъде не е упоменато къде да се постави дигиталният носител - в малкия или в големия плик. Моля, уточнете това.
Дигиталният носител (USB флаш драйв) се поставя в опаковката по чл. 89, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (опаковката по т. 10.2 от конкурсната документация)
Съгласно чл. 163 от Закона за културното наследство (ЗКН) - „Консервация и реставрация, както и адаптацията на културни ценности е системен процес от дейности, които целят предотвратяване на разрушаването, стабилизация на състоянието им, както и улесняване на тяхното възприемане и оценка при максимално запазване на автентичността им.“ Съгласно чл. 164 ал. 1 от ЗКН - „Дейностите по консервация и реставрация, както и поадаптацията на недвижими културни ценности се осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 [от ЗКН].“ Във връзка с това, че имотът, обект на конкурса, е част от защитена територия за опазване на културното наследство (по смисъла на §5, т. 82 от ДР на ЗУТ),  необходимо ли е член на екипа да бъде вписан в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство? Въпросът ни е свързан с изискванията поставени от Възложителя - "Не се допуска до участие участник, който не отговаря на законовите изисквания ... ". Отговорът на въпроса, всъщност е въпрос на тълкувание на закона - дали градоустройствена намеса с нов обем попада в обхвата на дефиницията за консервация, реставрация и адаптация в закона. 
Изискванията на Възложителя към проектантската правоспособност на участниците в конкурса са определени в т. 7.1 от конкурсната документация. Възложителят не е поставил изискване авторите на конкурсния проект да са вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство.
Съгласно заданието "Сграда 2, представлява подземно застрояване". Съгласно т. 50 §5 от Допълнителни разпоредби към Закона за устройство на територията - "Надземен етаж" е етажът, таванът, на който е разположен на повече от 1,50 м над котата на средното ниво на прилежащия терен (на прилежащия тротоар към улицата). Съгласно приложеното заснемане, таванът на Сграда 2 е на 4,20 м над котата на средното ниво на прилежащия терен (по смисъла на т. 52, §5 от ДР на ЗУТ - "Кота на средното ниво на прилежащия терен" е средноаритметичната стойност на най-ниската и най-високата проектна кота на прилежащия терен за съответната ограждаща стена, оформен (моделиран) съобразно част "Геодезическа" (вертикална планировка) на инвестиционния проект.)  Нормативният извод е, че дефинираната като "подземно застрояване" Сграда 2 по същество не е подземно застрояване тъй като притежава надземен етаж спрямо прилежащия терен на южната ограждаща стена. В така посочената формулировка - според заданието и според нормативната уредба, следва ли, че ще бъдат допуснати до оценка само проектни решения, които засипват изцяло южната фасада на Сграда 2 до превръщането й в подземно застрояване съгласно ЗУТ, а останалите решения ще бъдат дисквалифицирани? 
В заданието за проектиране съществуващата сграда 2 е определена като подземна (стр. 30-33 от заданието за проектиране) спрямо прилежащия терен към улицата. Преценка по отношение на съответствието й с изискванията за подземно застрояване в конкурсните проекти ще се прави само при промяна на прилежащия на сградата терен от югоизток, североизток или северозапад.

21 април 2017

Необходима ли е непосредствена топла връзка между основната зала за изпълнителски изкуства и събирателното място за артисти? Във "Въпроси и отговори" е упоменато, че според заданието между основната зала за изпълнителски изкуства и камерната зала не е необходима топла връзка, а между изложбената зала и фоайето - е, което за мен е малко объркващо, тъй като във функционалната схема и в описанието на функционалните зони и двете са описани по еднакъв начин.
Съгласно Схема 5: Функционална програма (стр. 38 от заданието за проектиране) връзката между голямата зала за изпълнителски изкуства и събирателното място за артисти е задължителна. Тя може да бъде както непосредствена, така и през коридор, фоайе и т.н.
Бетонната стена при сграда 2, която излиза извън пределите на сградата в източната част, носеща ли е и може ли да бъде премахната?
Информацията по отношение конструкцията на сградите, налична при възложителя, е предоставена на участниците в Конструктивното обследване. Проектните предложения на участниците следва да са съобразени с изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията, както и с подзаконовите нормативни актове, третиращи проектиране на строителни конструкции.
Моля, укажете как трябва да се попълни тази част от документа, посочена в прикачения файл.
Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя от ЕЕДОП съдържа информация относно поръчката и възложителя. Част І се попълва от възложителя. Икономическият оператор (участникът в конкурса) не следва да попълва допълнителна информация в Част І от ЕЕДОП.

18 април 2017

Моля за уточнение на следното - на въпрос от 7-ми април: "Изисква ли се непосредствена топла връзка между камерната и голямата зала за изпълнителски изкуства и приемлив ли е отделен вход за изложбената зала (без топла връзка с главното входно пространство)?", отговорът е, че няма изрично изискване за такава връзка. Същевременно на въпроса от 3-ти април дали всички връзки в схемата с функционалната програма са абсолютно задължителни или са препоръчителни, като например мястото на офисите в зона "артисти", сте отговорили, че всички изисквания, поставени в конкурсната програма, са задължителни. На функционалната схема (стр. 38 от Заданието) са показани отделните зони и пространства и връзки между тях. На тази схема е показана връзка между камерната и голямата зала. Моля за уточнение на този въпрос и също на въпроса - какво означава пунктираната линия, указваща връзката между входното фоайе и камерната зала. Приемливо ли е камерната зала да няма топла връзка с фоайето?
В Схема 5. Функционална програма (стр. 38 от заданието за проектиране) непрекъсната линия означава задължителна връзка, а пунктираната - препоръчителна връзка. Изложбената зала е свързана с входното пространство с непрекъсната линия и желанието на Възложителя е тя да бъде достъпна от входното пространство. Мястото на офисите е зона "Артисти", защото така биха функционирали най-удобно предвид бъдещото ползване на сградата. Връзката между камерна и голяма зала е задължителна, като връзката между двете може да бъде и чрез служебен коридор, фоайе и т.н. Връзката между камерната зала и входното пространство е препоръчителна. Схема 5. Функционална програма следва да се разглежда съвместно с изискванията на възложителя, поставени в текстовата част на раздел „Функционална програма“ от заданието за проектиране.

13 април 2017

Таблата на дигитален носител в pdf формат ли да се представят или в dwg?
В електронен вариант таблата се предават във формат pdf съгласно изискванията на възложителя, описани в раздел 04: "Оформление и изпращане" от заданието за проектиране.
А приемливо ли е артистите от камерната зала да ползват гримьорните към голямата зала, ако двете зали са близо една до друга?
В заданието за проектиране Възложителят е поставил изисквания относно броя, видовете и площите на отделните помещения в центъра, както и необходимите функционални връзки между тях, които следва да бъдат спазени от участниците. По време на експлоатацията на сградата отделните зали и спомагателните помещения ще ползват в зависимост от конкретната програма.
Възможно ли е да се разруши кулата? Нейната площ включена ли е в ЗП/РЗП? ?
Възложителят не поставя изискване за запазване на кулата. Площта на кулата не е включена в площите, описани на стр. 33 от заданието за проектиране.
Не мога да намеря файла SitePlan.dwg. Моля, кажете къде да го намеря?
Файлът можете да изтеглите от две места:
Отговорете, моля, дали новопредвидено ниво на кота +0,90 в сграда 2 ще се включи в РЗП?
Определянето на разгънатата застроена площ се извършва съгласно проектното решение на основание дефинициите в § 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (т. 18, т. 50, т. 52).

07 април 2017

Интересувам се от следното - между сградата и реката има съществуващи бетонни елементи, които, както изглежда, са служили за постамент на цистерни, подобни на тези в Сграда 2. Тези елементи са извън парцела, но очевидно са свързани смислово с функцията на сградата. Възможно ли е да се предложи нова функция за тях, запазвайки тази смислова връзка.
Възложителят еднозначно е определил конкурсната зона в заданието за проектиране (стр. 30). Предложения за намеси в територията извън конкурсната зона са недопустими.
Изискването за разполагане на приземния етаж в съответствие с посоката на "север" по ситуацията е меко казано непрофесионално. Световната практика показва, че дори ситуациите се изчертават в съответствие с чертежите на сградата, а севера се обозначава по съответния начин. Какво ще се получи при спазване на изискването от заданието за проектиране? Журито, а и всички, които гледат материалите ще гледат разпределението на приземния етаж под наклон от 66 градуса, а останалите разпределения - хоризонтално /защото не вярвам някой участник да представи останалите разпределения под 66 градуса/. Това ще затрудни в сериозна степен и журито. Мисля, че е правилно да се отмени това изискване.
Възложителят е определил в заданието за проектиране изискванията си по отношение съдържание и оформяне на проектните материали, които са задължителни за участниците. Преценено е, че с това разположение на информацията на таблата, тя ще бъде възприемана най-оптимално.
За прогнозната строителна стойност има неяснота. Тя в никакъв случай не може да бъде подробна проектно-сметна документация. Ето защо трябва да укажете правила за нейното съставяне, за да има еднакви условия за оценка.
Възложителят не поставя изисквания по отношение формата и начина на остойностяване на бъдещия строеж, както и не изисква подробна сметна документация да бъде представена към проектното предложение. Стойността следва да бъде представена от участника в описанието на проекта (вж. раздел 04 „Оформление и изпращане“ от заданието).
Въпросът ми е дали триизмерният модел на сградата + околния терен, използван при изготвянето на заданието, е достъпен за участниците в конкурса?
С оглед предоставяне на пълна свобода на участниците за визуализиране на идеята им, което включва и триизмерен модел на сградата, на която правят реконструкция, и околното й пространство, при изготвяне на заданието беше преценено да не бъде предоставян модела на съществуващото положение.
Изисква ли се непосредствена топла връзка между камерната и голямата зала за изпълнителски изкуства и приемлив ли е отделен вход за изложбената зала (без топла връзка с главното входно пространство)?
В заданието за проектиране възложителят не е поставил задължително изискване за непосредствена топла връзка между голямата зала за изпълнителски изкуства и камерната зала. Съгласно изискванията на възложителя за функционална програма в заданието за проектиране връзката между входното пространство и изложбената зала е задължителна. В проектните си предложения участниците могат да предвидят и втори самостоятелен вход за изложбената зала.

03 април 2017

На каква дълбочина са фундирани основното тяло (сграда "1а") и сграда "1b" ?
Възложителят не разполага с проектната документация, послужила за изграждането на обекта. Наличните данни за конструкцията на сградите са представени в приложеното към документацията конструктивно обследване.
В точка 4.1 от техническото задание (стр. 44) пише, че "Паркингът на Центъра е предназначен за автомобили на служителите и хора с увреждания". По надолу е уточнено, че местата за инвалиди са 5. Колко паркоместа за служителите трябва да се предвидят?
Възложителят не изисква обособяване на определен брой паркоместа за служебни автомобили. В откритото пространство в конкурсната зона участниците следва да предвидят място за временен престой и паркиране на служебни автомобили, извършващи зареждане и изнасяне на отпадъци по начина, определен в т. 4.1, стр. 44 от заданието за проектиране.
Бих искала да попитам дали всички връзки в схемата с функционалната програма са абсолютно задължителни или са препоръчителни, като например мястото на офисите в зона "артисти"?
Изискванията на възложителя, поставени в конкурсната документация и заданието за проектиране, са задължителни за участниците.

01 април 2017

Завършили сме наскоро архитектура, но нямаме още трудоспособност. С нас би участвал архитект, който работи и има правомощие за Италия, но няма да може да поеме технически контрол при изпълнението. Допустимо ли е да участваме в предварителната идейна фаза с архитект, който обаче няма да има възможност да води изпълнението на проекта, ако бъде избран?
Изискванията на Възложителя относно проектантската правоспособност на участниците в конкурса и към спечелилия участник подробно са формулирани в т. 7.1 от конкурсната документация. Участник, който не отговаря на поставените изисквания, ще бъде отстранен от конкурса.
Имам запитване относно заявление D1 - възможно ли е ръководителя да е с българско гражданство, но постоянно пребиваващ в чужбина?  Възможно ли е ръководителя да не е архитект? Архитект с пълна проектантска правоспособност, регистриран в френската камера на архитектите, може ли да участва? Ако да, изисква ли се определен документ? При колектив/обединение кой попълва ЕЕДОП - всеки от членовете на колектива или само ръководителя, или архитекта с пълна проектантска правоспособност?
Възложителят не поставя изисквания относно гражданството и мястото на пребиваване на участниците. Изискванията на Възложителя относно проектантската правоспособност на участниците в конкурса и към спечелилия участник подробно са формулирани в т. 7.1 от конкурсната документация. Участник, който не отговаря на поставените изисквания, ще бъде отстранен от конкурса. В случай че участник е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, ЕЕДОП следва да се попълни от всеки от членовете на обединението.
От отговора ви на въпрос относно подходите през съседни имоти, става ясно, че можем да предвидим използване на съществуващата алейна мрежа в УПИ I. Бих искала да задам уточняващ въпрос: В УПИ I, има отбелязано начало на алея (в близост до Топлоцентралата, сочеща северо-източния и ъгъл). Може ли да го считаме за съществуваща алея и да предвидим използването и, като подход към имота на конкурса?
Съществуващата алейна мрежа, от която може да се предвиди достъп до обекта, е показана на чертеж „Ситуация“ (SitePlan.dwg) и на Схема 4: Транспорт на стр. 35 от Техническото задание.
Бихме искали да попитаме допустимо ли е да се приложи към записката (линк) и да се качи като допълнителен материал във флашката видео на проекта, което според нас ще подкрепи нашата идея.
В описанието на проекта не е допустимо да присъстват препратки към други материали и документи, освен към табла 1-4, ако подобни препратки са необходими за изясняване на проектното решение. В дигиталния носител (USB флаш драйв) могат да бъдат включени и други материали, освен описаните в т. 3, стр. 56 от Заданието за проектиране. Трябва да се има предвид, че тези материали ще бъдат обявени при публикуването на всички проекти след приключване на конкурса. Журито няма да има достъп до допълнителните материали в дигиталния носител, а ще разглежда само таблата и описанието. Всеки допълнителен материал, излизащ извън рамките на изискуемите, може да даде предимство на определен участник и да се приеме от другите участници като нелоялна конкуренция.

29 март 2017

Какво гласи „режим на опазване В“ на югозападната охранителна зона на архитектурно-историческия ансамбъл „Гарнизонно стрелбище – Софийски арсенал“?
„Режим на опазване В“ гласи: 1. Допуска се ново строителство, съобразено с мащаба на единичните паметници на културата и непосредствената им среда и с тяхното въздействие в градското пространство; 2. Изисква се новопредложеното застрояване да акцентира на връзката между урбанизираната среда и подхода към парка, отчитайки значението на груповия паметник на културата; 3. Обемно-пространствените параметри на новопредвидената застройка за този режим да се доказват с ОГР и силуетни проучвания, изясняващи контакта с единичните паметници на културата (из досие на Архитектурно-исторически ансамбъл "Гарнизонно стрелбище - Софийски арсенал", Национален институт за недвижимо и културно наследство). Съгласно изискванията на Закона за културното наследство визата за проектиране и инвестиционният проект по част “Архитектура” следва да се съгласуват с НИНКН – МК.
Има ли изискване документите, предоставени в pdf формат (D1 Заявление за участие, D4 Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП), да бъдат попълвани на ръка?
Възложителят не поставя изисквания относно начина на попълване на документите.
Може ли да се променят попълнените данни в Раздел I в D2 ЕЕДОП? Попълнените отговори не трябва ли да са в долните графи? Съответно срещу „Име“ и „Название или кратко описание на поръчката“, а не в графата „Отговор“?
Формата на ЕЕДОП е стандартна и задължителна за всички участници в процедури по ЗОП, тъй като е утвърдена с регламент и не може да бъде променяна.
В случай че участникът (в ЕЕДОП – икономическият оператор) е свободно обединение от физически лица (с определено наименование на обединението/колектива), кой попълва D2 ЕЕДОП?
В случай че участник е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, ЕЕДОП следва да се попълни от всеки от членовете на обединението.
Възможно ли е в задължително указаните за попълване части и раздели в D2 ЕЕДОП да има непопълнение редове, ако те са нерелевантни?
В ЕЕДОП се попълва цялата информация, изисквана от възложителя, относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Въпреки че Възложителят не поставя определени изисквания, възможно ли е да се предостави примерна версия на изискуемия документ (стр. 56 от Заданието за проектиране, Предаване на проектите, т.4.3) за случаите в които участникът е свободно обединение (колектив) от физически лица, събрали се с цел участие в конкурса? Това би предотвратило недоразумения.
Създаването на обединение е действие на отделни физически и/или юридически лица, подчинено на тяхната воля и на изискванията на Търговския закон, поради което Възложителят не счита за приемливо представянето на подобен примерен документ.
Каква е структурата, указана на ситуацията (SitePlan.dwg), между сграда 1а и 1b (южно), коментирана като „съществуваща на терена стоманобетонна конструкция-кула с размери 3.25/3.25м, откъм южната посока на голямата сграда“ единствено в  „Проучване “Финален модел и интердисциплинарна платформа за център за съвременни изкуства “Топлоцентрала”, 2016“, стр.17? За какво е служела?
Няма категорични данни за функцията на структурата между сграда 1а и сграда 1b. Хипотезата е, че при построяването на сградата там е имало комин.
Може ли да бъдат допълнително предоставени заснемания и на тази структура (от предходния въпрос)?
Структурата е заснета и показана в план на чертеж SitePlan.dwg. Възложителят не разполага с архитектурно заснемане на тази структура.
Каква е съществуващата сграда в южната част на имота, указана на ситуацията (SitePlan.dwg) с МС?
Няма категорични данни за функцията на сградата в южната част на имота, отбелязана на ситуацията с МС. Постройката е полуразрушена и желанието на Възложителя е тя да не се запазва.
Може ли да бъдат допълнително предоставени заснемания и на тази масивна сграда (от предишния въпрос)?
Възложителят не разполага с архитектурно заснемане на тази сграда.
Какви са съществуващите структури/пристройки, долепени до източната и до западната части на сграда 1а? За какво са служили?
Няма категорични данни за функцията на допълнителните постройки, долепени до източната и западната фасади на сграда 1а. Те са били добавяни във времето, без да имат конструктивна връзка със сградата. Желанието на Възложителя е тези постройки да не се запазват.
Може ли да бъдат допълнително предоставени заснемания и на тези пристройки (от предишния въпрос)?
Възложителят не разполага с архитектурно заснемане на тази сграда.
Включени ли са тези четири елемента – структура между сграда 1а и 1b,  масивна сграда в южната част на имота и две малки пристройка – в предоставената в Заданието за проектиране таблица на устройствените показатели в площи, стр. 33?
Четирите елемента не са включени в таблицата на устройствените показатели.
Моля разяснете ориентацията на плановете в таблата. В конкурсната документация съществуват две хипотези: (1) на стр. 54 от Заданието за проектиране пише, че в табло 1 трябва да бъде представен „План на приземен етаж, в обхват показващ целия имот, в мащаб 1:200. Ориентацията на този план е показана във файл SitePlan.dwg (Приложение А2)“, извадка от кадастър ориентиран със север нагоре; (2) във файл Building.dwg (Приложение А1) е обособено каре с указана „Ориентация на плановете в таблата“. Коя е реално изискуемата ориентация на плановете в таблата?
Ориентацията на двата чертежа е различна - чертежа „План на приземен етаж, в обхват показващ целия имот, в мащаб 1:200"  показва ситуация и е ориентиран, съобразявайки се с посоката север. Останалите чертежи са разпределения на конкретни етажи и тяхната ориентация е съобразена с формата на таблата.

24 март 2017

Според плановете за съседните парцели (по-конкретно УПИ I кв.1 и УПИ VIII кв.1) има проекти. За да можем да предложим решение, което взима предвид контекста, може ли да получим повече информация за тези проекти? Възможно ли е да предвидим пешеходното пресичане на УПИ I и УПИ VIII за достъпа до Топлоцентралата?
Възложителят не разполага с информация за одобрени инвестиционни проекти за цитираните имоти. В заданието за проектиране (стр. 30) еднозначно е определена конкурсната зона, както и ограниченията по отношение на съседните имоти (стр. 49). УПИ VIII – "за полифункционална сграда – изкуство култура" от кв. 1, м. „Южен парк - II част“ по плана на гр. София (имот с идентификатор 68134.1004.186) е частна собственост и през него не се допуска предвиждане на преминаване. При разработване на концептуалното си решение участниците могат да предвиждат използване на съществуващата алейна мрежа в УПИ I – "за парк, езеро, открит театър, детски съоръжения с павилион „криви огледала”, рехабилитационен център за инвалиди и трафопост" от кв. 1, м. „Южен парк - II част“ по плана на гр. София (имот с идентификатор 68134.1004.182).
Поради невъзможност за присъствие на една от датите за оглед, би ли могла да се организира още една дата - през първата седмица на април?
Възложителят е определил 4 дни за огледи на обекта (24.03.2017 г., 31.03.2017 г., 21.04.2017 г. и 28.04.2017 г., от 13 до 15 часа) и не предвижда други допълнителни дати.
Извън датите за оглед, теренът отворен ли е за оглед (на свободни начала), съответно и сградите биха ли могли да бъдат обходени?
Достъпът до сградите в конкурсната зона не е възможен в дни, различни от определените за огледи.
Тъй като сграда 2 се води "Подземно застрояване" съгласно заданието и не влиза в "Застроената площ" се интересувам дали мога да повдигна пода на сградата и с колко метра, без тя да промени статута си на "полуподземен етаж"? Въпросът касае дефинициите съгласно ЗУТ на: средно ниво на прилежащия терен, подземен, надземен и полуподземен етаж. Моля да уточните кое считаме за средното ниво на прилежащия терен за сграда 2. Съгласно ЗУТ "Полуподземен етаж" е етажът, подът на който е разположен под котата на средното ниво на прилежащия тротоар (на прилежащия терен към улицата), а таванът - на повече от 0,3 м над тази кота и до 1,5 м над нея.
Дефиницията за средното ниво на прилежащия терен е определена в § 5, т. 52 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията. Проектното предложение следва да съответства на изискванията на действащата нормативна уредба (т. 4 от конкурсната документация).

21 март 2017

Имам ли право на участие, след като живея в Швейцария и работя от три години като aрхитект в бюро, но тук няма Камара на aрхитектите или нещо подобно? Проектантската правоспособност я има всеки завършил университет и работил минимум 2 години по специалността си. Завършила съм технически университет в Германия, Кайзерслаутерн и титлата ми е Dipl.-Ing. Архитект.
Правилата за признаване на професионалната квалификация и упражняване на професията са определени в Закона за признаване на професионални квалификации. За професията архитект орган по признаване на професионална квалификация е председателят на Камарата на архитектите.
Изисква се идеен проект само по част "Архитектура" или по всички части на Наредба 4?
В заданието за проектиране - част "Табла, формати, файлове" подробно е описано какви материали следва да представят участниците. Конкурсът е за обемно-пространствена концепция и идеен проект за реконструкция и преустройство на съществуваща сграда, поради което Възложителят не поставя изискване за пълна проектна документация във фаза идеен проект съгласно Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектните предложения на участниците следва да бъдат съобразени с изискванията на нормативната уредба и Възложителя по отношение на конструкции, инсталации, съоръжения и др.
Техническото помещение в залата е с под, котиран -2.70 м, а от разреза се измерва -1.50 м. Кое от двете е вярно?
В предоставения DWG файл, чертеж Разрез 1-1 е допусната техническа грешка. Котата на техническото ниво, през което минава разрезът, е -1.50. Котите на техническите нива са коректно отбелязани на чертеж Разпределение, отнасящ се за Сграда 1а.
Възможно ли е задължителното условие за изчисляване на проектната стойност от участниците да се премахне като условие или изчисляването да се извърши от странични експерти напр. само за проектите стигнали до последен кръг на журиране? Така те не биха ли били по-лесно сравними? Как мога като участник от чужбина да изчисля стойността на проекта си по български стандарти? Кои са показателите за изчисляването на проектната стойност?
Изискването за включване на проектна стойност като показател за оценка на конкурсните проекти е задължително съгласно чл. 33, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Възложителят не поставя специални изисквания за начина на изчисляване и представяне на стойността на строежа.
При явяване на конкурса от двама или повече архитекти в равноправно обединение без регистрация като юридическо лице може ли приложеният документ (споразумение) да е в свободен текст? (Конкурсна документация - точка 7.8.)
Възложителят не поставя специални изиксвания към документа за създаване на обединение. Приложеният документ може да бъде в свободен текст — за него няма образец или установен формат, но следва да отговаря на изискванията на Търговския закон и съдържа задължителната информация, посочена в т. 7.8. от конкурсната документация.
При предаване на конкурсните проекти по пощата кога се счита един проект за предаден навреме – с пощенско клеймо от 12.05.2017 или при получаване на проекта от възложителя преди 17:30 на 12.05.2017?
12.05.2017, 17:30 е крайният срок, до който проектът трябва да е пристигнал на адреса на Възложителя.
Приложения D1 (Заявление за участие) и D4 (Декларация) само от пълномощника ли се попълват?
Приложения D1 и D4 се попълват от ръководителя на обединението или представител, излъчен от обединението, посочен в документа за създаване на обединението. Лицето, попълнило въпросните приложения, е лицето, с което Възложителят би следвало да комуникира в случай на спечелена награда, сключване на договор по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП и други последващи действия.
При оформлението на сграда 1b, какво се случва с трафопоста, който се помещава там? Действащ ли е към момента, използва ли се? Необходимо ли е да го запазим в цялост или част от него? Ако ли не, необходимо ли е да се предвиди друг такъв в идейният проект?
Трафопостът не функционира към момента и Възложителят не поставя изискване за запазването му. Захранването с ел. енергия на бъдещия център ще се осъществи от електроразпределително дружество по определен от него начин съгласно изискуемата мощност, определена с инвестиционния проект.

16 март 2017

Какъв е редът за извършване на оглед на обекта?
Огледи на обекта могат да бъдат извършени от 13 до 15 часа на следните дати: 24 март 2017 г., 31 март 2017 г., 21 април 2017 г. и 28 април 2017 г. За извършването на огледи от страна на заинтересованите лица не е необходимо предварително записване.
Допустимо ли е премахването на сграда 1b?
В заданието за проектиране Възложителят не е предвидил възможност за премахване на сграда 1b.
Къде се задават въпросите?
Въпросите могат да бъдат задавани писмено на хартиен носител в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ на адрес: София, ул. „Сердика“ № 5, чрез пощенска или куриерска служба на същия адрес или на обявените електронни пощи: op@sofia-agk.com или info@toplocentralata.com.
Архитектът с пълна проектантска работоспособност трябва ли изрично да си е платил годишната такса в КАБ за тази година?
Изискванията на възложителя по отношение на проектантската правоспособност са подробно описани в т. 7.1 от конкурсната програма. Тази информация се декларира от участниците в част ІV, раздел В, ред 6 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

13 март 2017

Съгласно извършеното конструктивно обследване в заключителната му част е записано, че при намесата, която предвижда конкурса, сградата следва да се преоразмери съгласно Еврокод нормативните натоварвания. В бюджета включено ли е това основно перо?
В конкурсната програма (т. 6.2) е определена максимална стойност за изработка на бъдещия работен инвестиционен проект в размер на 150 000 лв. без ДДС. Спечелилият участник, с който бъде сключен договор по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП, следва да изработи инвестиционния проект във фаза работен проект по всички необходими части и съгласно изискванията на действащата нормативна уредба, вкл. чл. 169 и чл. 169а от Закона за устройство на територията и Наредба № РД-02-20-19 за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.
Съставен и заверен ли е технически паспорт на сградата? Може ли да бъде предоставен?
За сградата не е съставен технически паспорт.
Извършено ли е енергийно обследване на сградата? Може ли да бъде предоставено?
Не е извършено енергийно обследване на сградата.
Ако отговорът на горните два въпроса е отрицателен – чие задължение би било съставянето на технически паспорт и енергийно обследване?
Техническият паспорт на строежа ще бъде съставен от лицето, упражняващо строителен надзор, след извършване на строително-монтажните работи по реконструкцията и преустройството на сградите. Предвид фактическото състояние на сградата към момента и възможността за различни проектни решения, включително и по отношение засягането на строителната конструкция, екипът проектанти на участника, с който ще се сключи договорът по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП, следва да изготви обследване на строежа по реда на чл. 148, ал. 13 от Закона за устройство на територията.
Има ли издадена виза за проектиране и проучване от Столична община? Може ли да бъде предоставена?
За имота няма издадена виза за проектиране. Параметрите и ограничителните линии на застрояване са посочени в техническото задание и в ситуацията, приложена към него (SitePlan.dwg). Визата за проектиране ще бъде издадена по реда чл. 140, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 6 от Закона за устройство на територията въз основа на идейния проект на спечелилия участник.
С оглед на зададените параметри за проектиране и задължителното условие за съставяне на количествено-стойностни сметки, следва ли всеки участник да включи в екипа си правоспособни лица по части? И ако не – в какъв формат и как би следвало да се остойностят самите количествено-стойностни сметки?
В т. 7.1 от конкурсната програма е посочено изискването на възложителя по отношение на проектантската правоспособност - архитект или еквивалент с пълна проектантска правоспособност при условията на чл. 7, ал. 7 от ЗКАИИП. Възложителят не поставя изисквания по отношение формата и начина на остойностяване на бъдещия строеж. Стойността му следва да бъде представена от участника в описанието на проекта (вж. раздел 04 „Оформление и изпращане“ от заданието).
Ще предоставите ли заданието и на английски?
Конкурсът се провежда на български език съгласно раздел 9 от конкурсната програма. Възложителят не предвижда публикуването на заданието или на друга част от конкурсната документация на чужд език.

Въпроси преди началото на конкурса (непостъпили по реда на чл. 33 на ЗОП):

Аз съм студент по архитектура. Мога ли да участвам в конкурса?
Да, но само като част от колектив, в който има поне един архитект с пълна проектантска правоспособност.
Възможно ли е един участник да участва с повече от един проект?
Не, един участник може да участва само с едно проектно предложение.
Чертежите трябва ли да бъдат каширани на твърда подложка или могат да бъдат навити на руло?
Няма изискване чертежите да бъдат на твърда подложка.
Изисква ли се предварителна регистрация за участие в конкурса?
Не, не се изисква предварителна регистрация.

Отговорите на повтарящи се по смисъл въпроси не се публикуват тук. За да видите и отговорите на повтарящите се по смисъл въпроси, влезте в сайта на Възложителя, където се публикуват всички въпроси по конкурсната документация, постъпили след началото на конкурса.