Документация

Задание за проектиране

В заданието ще намерите цялата необходима информация, за да започнете проектиране, както и линкове към всички допълнителни ресурси: DWG файлове, карти, конструктивно обследване, снимки, досегашни проекти и проучвания, документи и декларации.

Изтеглете заданието
PDF, 64 страници, 9.5 MB

Приложения

A. Ресурси за проектиране

 1. А1. Конкурсната зона в Google Maps
 2. А2. Ситуация (DWG)
 3. А3. Архитектурно заснемане на сградата (DWG)
 4. А4. Конструктивно обследване (PDF)
 5. А5. Скица на поземления имот (PDF)
 6. А6. Фотоалбум

B. Материали от досегашни инициативи

 1. B1. "Пространство през промяна" — три проекта за ресоциализация на бившата топлоцентрала на НДК, 2015 (PDF)
 2. B2. Проучване “Финален модел и интердисциплинарна платформа за център за съвременни изкуства “Топлоцентрала”, 2016 (PDF)

C. Процедура и правна рамка

 1. C1. Конкурсна програма (PDF)

D. Документи и декларации

 1. D1. Заявление за участие (PDF)
 2. D2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Word документ)
 3. D3. Декларация за преизползване на вече използван ЕЕДОП (PDF) (ако е приложима)
 4. D4. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП (PDF)
 5. D5. Договор с победителя в конкурса (PDF) (само за сведение, не се изпраща)

За прилагането на документите и декларациите вижте Задание за проектиране, стр. 56-57


Кой може да участва?

Участниците трябва да притежават пълна проектантска правоспособност — професионална регистрация в Камарата на архитектите в България или в съответния компетентен орган на архитекти в държавата, в която са установени. При участие на обединение (колектив) се изисква поне един член на обединението да притежава пълна проектантска правоспособност.

Вижте всички въпроси и отговори по конкурсната документация


Документи от журирането

Протоколи и доклад на журито, решение за класиране
към Профил на купувача в сайта на Възложителя